Hayase Yuuka (Sportswear) (50)

From Blue Archive Wiki
Jump to navigation Jump to search


Hayase Yuuka
Hayase Yuuka (Sportswear)
Reach affection rank 50 with Yuuka (Sportswear)
Rarity ⭐⭐ Category Favor